ZŠ - Práce v oblasti prevence

19.07.2016 09:38

Dnešní doba otevírá dětem a mladým lidem dveře do světa nepřeberných možností, aniž by si oni sami uvědomovali, jaká nebezpečí a jaké nástrahy na ně mohou za těmito pomyslnými dveřmi čekat a výrazně zasáhnout do jejich životů - ať již v pozitivním, či negativním pojetí. V důsledku této skutečnosti usilujeme jako škola o spoluúčast na vytváření podmínek jejich aktivního a smysluplného trávení nejen studijního, ale rovněž volného času. Chceme jim poskytnout prostředí pro jejich aktivní a zdravý životní styl, nabízíme oporu v nelehkých životních situacích, snažíme se rozvíjet jejich komunikační dovednosti, společně vyhledávat opěrné body v rámci skupin, a to především se značným důrazem na utváření kompetencí a prvků osobnostně sociální výchovy. Nárůst různorodých rizikových forem chování se stává čím dál větším celospolečenským problémem. Uvědomujeme si, že děti patří k nejohroženější skupině, a proto je důležité započít primární prevenci zejména v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o konkrétních oblastech rizikových forem chování, naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni. To vše na základě přiměřenosti věku jednotlivých žáků.

Každoročně realizujeme řadu projektů jako škola samostatně. Opakovaně či nově však spolupracujeme také s řadou organizací orientovaných právě na oblast prevence. Jinak tomu nebylo ani v letošním školním roce, kdy jsme se zaměřili hned na několik sfér nepříznivých vilvů na formování dětské osobnosti. O přednáškách paní doktorky Fridrichové již bylo napsáno - dovolujeme si přiložit odkaz: skolyjanovice.webnode.cz/news/zs-skola-osobniho-zivota/

Spolupráce s Renarkonem v oblasti vztahů v třídních kolektivech na prvním stupni již byla rovněž zmíněna - skolyjanovice.webnode.cz/news/renarkon-bud-o-k/

K dvěma výše uvedeným aktivitám se v uplynulém školním roce připojila celá řada dalších. Rádi bychom zmínili především problematiku návykových látek, tedy konkrétně alkoholu, o němž žákům šestého až devátého ročníku přednášela lektorka z. ú. Sananim. Pro dané téma jsme zvolili věkovou strukturu již od šesté třídy, neboť věková hranice první zkušenosti dětí s alkoholem stále výrazně klesá. Druhým, dle našeho pohledu, důležitým preventivním programem se staly interaktivní lekce z. s. Nebuď oběť pro pátý až devátý ročník orientující se na problematiku sociálních sítí a rizika spojená s užíváním internetu. V tomto programu jsme navázali na předchozí školní rok.

Všem organizacím, s nimiž spolupracujeme již řadu let, i těm, s nimiž jsme se letos seznámili a navázali kontakt, děkujeme a těšíme se na další setkání. Věříme, že společnou cestou můžeme dětem napomáhat k jejich osobnostně zdravému vývoji a připravit jim dobrý základ pro cestu životem.

 

Připravil Mgr. Lukáš Pitřík, metodik prevence rizikových forem chování