Zakládání Portfolií na ZŠ Janovice

13.09.2010 14:25

V duchu školního vzdělávacího programu "Učíme se pro život" se učitelé společně s žáky základní školy Janovice rozhodli zavádět jako jeden z nástrojů hodnocení tzv. portfolia. Není to žádná převratná novinka. Již od mateřské školky paní učitelky dětem zakládají jejich práce do složek a pak je předávají rodičům. S radostí po letech nejeden z nás tyto výtvory spatří a rekapituluje, co v té době nejspíš ve svém díle zamýšlel.

V upravené podobě a v duchu  platného hodnocení dnešního vzdělávacího systému musí učitelé žáky hodnotit za velké množství vykonané práce. Tyto práce nejsou jenom záznamy v sešitech, ale jsou to i texty všelijak upravované, tříděné, propojované z různých informačních zdrojů, kterých je v každém předmětu velké množství. Je škoda, že tyto práce s informacemi nejsou plnohodnotně zdokumentovány a proces učení podchycen například v oborové šíři. Jedním z možností tohoto sledování je tvorba portfolií.

Na naší škole proběhlo založení portfolií u žáků od 1. do 9. třídy. Portfolia I.stupně jsou nazvána pracovní, protože zde budou doloženy všechny práce žáka, záznamy učitele, hodnocení z hodin. Portfolia II.stupně se budou nazývat dokumentační, neboť učitelé zde budou chtít prokazovat žákovu dovednost v učení, konkrétně v práci s informacemi.

Co by mělo být výsledkem naší společné práce?

  • Děti budou mít přehledně zdokumentováno, jak zvládají v dnešní době (předimenzované informacemi) práci s informacemi mj. třídit je a vybírat. 
  • Dále budou trénovat a zdokonalovat vlastní hodnocení za odvedenou práci.
  • Procvičí se v komunikačních dovednostech při presentování vlastní práce jak písemnou tak ústní formou.
  • Na závěr každého období bude mít každý žák vlastní reprezentační složku, která bude vypovídat o jeho schopnostech, dovednostech, zaměření a dalším směřování.

Rádi bychom docílili toho, aby žáci věděli, proč se vzdělávají. Na počátku 21.století již memorování neobstojí. Jak řekl Konfucius: "Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné." Proto chceme děti nechat přemýšlet a pracovat s možnostmi dnešní doby, nechat je okouzlovat poznáním.

Mgr. Monika Olšáková