Slavnost čtení - článek

01.07.2010 10:51

ŠVP naší školy se nazývá "Učíme se pro život" a mottem je myšlenka jedné belgické Otevřené školy: Směr výuky je dán zájmem dítěte. Zájem se rodí z překvapení, která děti do školy přinášejí, z přirozeného okolního světa, ve kterém žijí, z prostředí školy.

V duchu naplnění výše zmíněných slov se pedagogové ZŠ Janovice rozhodli vytvořit jedno takové milé a příjemné překvapení v podobě celodenní Slavnosti čtení pro děti naší školy. Našim cílem bylo ukázat žákům, že četba může být zajímavá a "snesitelná". Chtěli jsme polidštit autory jednotlivých žánrů, nastínit, jak literatura může být hravá, spolupracovat napříč jednotlivými ročníky a sdílet zážitky a zkušenosti z četby.

Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií podle věku a čtenářských schopností. S dostatečným předstihem jsme požádaly učitele, aby si v rámci takto rozdělených skupin připravili témata, kterými by pak provázeli děti po celý vyučovací den. Nabídky jednotlivých kategorií byly takovéto:

1.kategorie (1.a 2.třída) – Zvířecí pohádky, Kouzelné pohádky, Časopisy pro děti

2.kategorie (3. až 5.třída) – Dobrodružná literatura, Rychlé šípy, Země v pravěku, Pověsti, Svět zvířátek

3.kategorie (6. a 7.třída) – Sport, Fantasy, Dívčí literatura

4. kategorie (8. a 9.třída) – Detektivka, Egypťan Sinuhet, Literatura faktu, Cestopiy.

Učitelé se vždy snažili nabídnout dětem téma, které by je mohlo bavit a zaujmout, bylo nosné. Ve skupině měli 10-12 dětí, a tak se jim mohli plně věnovat a s každým si o četbě povídat. Náš celý pedagogický sbor prošel 80 hodinový kurz programu RWCT, takže náplň jednotlivých dílen, kam se žáci zapisovali dle vlastního výběru napříč ročníky, byl z velké části v duchu metod kritického myšlení. Žáci pracovali v literárních kroužcích, podvojným deníkem, skládankovým učením, metodou učíme se navzájem a mnoha dalšími, byly použity i audio a video ukázky. K pozitivnímu ladění celého dne určitě napomáhaly třídy vyzdobené v duchu daných témat. Velký přínos byl také v tom, že někteří žáci 9.tříd pracovali s dětmi na 1.stupni a spolupodíleli se na organizaci a práci v dílnách a pomáhali tak mladším čtenářům.

Struktura celého dne byla rozpracovaná do učebních bloků. První blok byl věnován práci s tématem. Žáci se seznámili s žánrem, autorem i knihou, přečetli si společný úryvek z knihy a pracovali s ním. Druhý blok byl věnován presentaci žánrů v rámci jednotlivých kategorií a třetí byl zaměřen na vyhodnocení  celého dne a autoevaluaci, kde děti vytvářely pětilístky, vracely se ke klíčovým, slovům, dokončovaly životabáseň, lovily informace či terčovým hodnocením celý den shrnuli do jednoho ze čtyř bodů na výseči terče.

Hodnocení učitelů i dětí byli velmi kladné. Dokladem toho jsou věty ve zpětných vazbách od našich malých čtenářů:

Vůbec jsem nepoznal, že jsem se celý den učil.

Nečekal jsem, že při čtení může být i zábava.

Nečekal jsem, že historie může mít tolik společného s dneškem.

Bavilo mě to víc, než jsem čekal.

Nečekal jsem, že bude taková pohoda a skupina tak "fajná".

Musím se zlepšit v četbě.

Sdílím názor se zkušenějším kolegou Milošem Šlapalem, že skutečné čtenářské dovednosti souvisí spíše se strategiemi. Žáci jsou na různé úrovni (v 6.třídě jsou i čtenářští druhách, páťáci i sedmáci). Nejdříve musíme mít vztah ke knihám, být čtenáři a souvisle číst beletrii. A proto vznikl i náš slavnostní den, který bychom rádi v příštím školním roce znovu zopakovali. 

Jazyk je nejkrásnějším dorozumívacím prostředkem lidstva a je základním znakem vzdělanosti žáka základní školy. Myslím, že jeho rozvíjení pomocí četby je jeden z nejúčinnějších nástrojů. Proto jsme hrdi na to, že jsme se v hektickém období na konci školního roku našli čas zastavit se, vzít do ruky knížku a sdílet s ostatními radost z knížky. Závěrem bych ráda poděkovala dětem, za velmi příjemně strávené dopoledne, za nasazení při presentaci dílen, kolegům za přípravu a čas věnovaný tomuto dni, vedení školy za otevřenost a sdílnost v těchto nápadech. Věřím, že tento den se pro naší školu, ŽŠ Janovice,  stane tradicí a příští školní rok na něj opět navážeme .

Mgr. Monika Olšáková, Mgr. Miroslava Mališová