Přístavba a tělocvična

29.07.2010 14:57

Radost z dokončeného díla byla obrovská a oprávněná a užitek nenahraditelný. Nic to ovšem nemění na faktu, že již v okamžiku zahájení provozu si byli všichni vědomi některých nedostatků. Nejobtížněji se škola potýkala s výukou tělocviku. Ta probíhala v náhradních prostorách v místním hostinci. K prvnímu pokusu o výstavbu školní tělocvičny došlo v šedesátých letech. Dokonce byly zahájeny práce, ale protože šlo o akci, která nebyla náležitě schválena, byla stavba přerušena a zůstala nedokončená. V paměti janovických občanů zůstala v paměti jako ocelová konstrukce, které se říkalo hangár.

Časem narůstala potřeba dalších místností vhodných jako učebny, ale také pro družinu, dílny a výuku vaření. V roce 1986 se v areálu janovické školy opět rozběhl stavební ruch, tentokrát již s konkrétními výsledky. Byla vybudována rozsáhlá přístavba, v níž našla místo jak vytoužená tělocvična, tak některé třídy, družina a cvičná kuchyňka. Provoz v učebnách byl zahájen 1. prosince 1990, v tělocvičně 4. září 1991.

Modernizace výchovněvzdělávacího procesu si vyžádala další úpravy a změny. Během existence nové školy byly zřízeny některé specializované učebny: chemickofyzikální, videoučebna, pracoviště s počítači. Bylo dobře postaráno o kvalitní vytápění budov. Od kotelny na tuhá paliva se přešlo na topení plynem a nejnověji na ekologické vytápění pomocí tepelných čerpadel. Úprava půdních prostor nové budovy v roce 2002 umožnila přestěhování školní družiny a vybudování počítačové učebny. O rok později pak proběhla ve škole generální oprava elektrorozvodů. Byla také vyměněna střecha tělocvičny a díky tomu mohlo dojít také k přebroušení podlahy a jejímu novému nátěru.

1. ledna 2003 přešla škola do právní subjektivity a její součástí se stala mateřská škola.